បុកមាន់អង្ក្រង

Pounded Chicken Breast with Red Tree Ants $8.50+

Chicken breast, red tree ants, galangal, garlic, shallots, dried shrimp, herbs, peanuts and vegetables crudités

ឡាប (សាច់គោ, មាន់,​ សាច់ជ្រូក)

Laab (Beef, Chicken, Pork)   $8.50+

Thinly sliced beef, chicken or pork with shallots, lime juice, fish sauce, crushed toasted rice and vegetables crudités

ភ្លាត្រី

Plea Trey (Provincial Style)  $8.50+

River fish, long bean, bean sprout, lemongrass, lime juice, kaffir lime leaf, fish sauce with Khmer herbs and peanuts

ញាំសាច់មាន់ត្រយ៉ូងចេក

Chicken and Banana Blossom Salad $8.50+

Poached chicken legs, banana blossom, onion, Snor flower,​ deep-fried shallots, peanuts, coconut milk, mixed herbs

គ្រឿងសមុទ្របំពងម្ស៉ៅស្រួយ

Crispy Prawns and Calamari $10.00+

Prawns, calamari, tempura flour, kaffir lime leaf, lemongrass, basil and pepper lime sauce

ញាំមីសួរគ្រឿងសមុទ្រ

Seafood Vermicelli Salad  $9.50+

Vermicelli, prawns, calamari, minced pork, shallots, onion, red tomato, mixed herbs, coriander leaf, peanuts with sweet chili sauce

បាយក្តាំងស្រួយជាមួយទឹកណាតាំង

Crispy Sticky Rice with ‘Natang’ Sauce   $9.50+

Shrimps, minced pork, coconut milk, peanuts,​crispy sticky rice, Frangipani and vegetables tempura

ណែមខ្មែរសាច់បីប្រភេទ

Fresh Spring Rolls  $8.50+

River shrimp, minced pork, chicken, pineapple, cucumber,​ rice noodle, local lettuce, chive leaf and Khmer herbs wrapped in rice paper and peanut dipping sauce

ឆៃយ៉បំពងសាច់បីប្រភេទ

Deep-fried Spring Rolls   $8.50+

Minced river shrimp, pork, chicken, taro, yam bean, carrot,​coconut milk, lemongrass, kaffir lime leaf and peanut dipping sauce

សេសាសាឡាដ

Caesar Salad  $9.50+

Romaine lettuce, chicken breast, poached egg, cherry tomato,​ shallots, bacon, anchovy, crouton, basil, Parmesan cheese and Caesar sauce

សាលម៉ុនសាស៊ីមី

Salmon Sashimi  $14.90+

Thinly sliced fresh salmon, carrot and white turnip julienne, wasabi and Kikkoman soy sauce

សាច់គោ ឬ ត្រីសាលម៉ុនកាប៉ាស្យូ

Beef or Salmon Carpaccio   $13.00+

Thinly sliced beef or salmon with rocket salad, cherry tomato, fresh Parmesan, pesto sauce and French dressing

ត្រីសាលម៉ុន តាតា

Salmon Tatar   $13.50+

Diced raw salmon, avocado, dill, parsley, lime, salt, pepper, garlic, green rocket with onion dressing

ប្រហិតត្រី

Deep-fried Cambodian Fish Cake ​​  $8.50+

Marinated minced fish, lemongrass, turmeric, galangal, kaffir lime leaf, fish sauce with Khmer pickles

សាច់ក្រក និង គោងៀតសៀមរាប

Dried Beef and Sausages $8.80+/Small    $14.00+/Medium

Homemade sausages and sliced beef marinated with galangal, ginger, garlic and mixed pickles (ginger, green papaya, cucumber, carrot, garlic, shallots and white turnip)

ញាំផ្លែម្កាក់ជាមួយត្រីតាអោន

M’kak Fruit Salad with Sheafish – $8.80+

Ambarella (Spondias), sheafish, shrimp, red tomato, cucumber, shallot, garlic, saw leaf, mints, peanuts, dried shrimp, with Khmer dressing

ញាំស្តៅជាមួយត្រីអាំង

Neem Salad with Grilled Fish – $8.80+

Neem leaf and flower, grilled fish, pork belly, cucumber, red tomato, vermicelli, shrimp, garlic, shallot, peanut,
mints, basil with Khmer dressing (neem leaf and flower have bitter taste, but good for health)

Cold Cuts and Cheese Platter Selection

$18.50+/Small      $34.50+/Medium

Smoked ham, beef Pastrami, smoked chicken, Salami, Roquefort saucisson, Camembert cheese, Brie cheese, Le Vieu Pané cheese, Edam cheese, Emmental cheese, black raisins, dried walnuts, dried pistachio, hazelnut, fresh grapes and gherkin

ក្លឹបសាំងវ៉ិច

Club Sandwich  $9.50+

Marinated chicken, tomato, onion, lettuce, homemade​​ mayonnaise, Amok toast and French fries

ប៊ឺរហ្គឺរសាច់គោ

Beef Burger  $9.50+
Grilled beef patty, onion, tomato, lettuce, bacon, Cheddar cheese, homemade sauce and French fries

បាញ់ឆែវខ្មែរ

Banh Chhév (Khmer Pancake)  $8.50+
Cambodian pancake stuffed with minced pork, shrimp and bean sprout, vegetables crudités with peanut dressing

មីកូឡាបែបបាត់ដំបង

Mi Kola (Battambang-style Noodles)  $8.50+

Softly cooked rice noodle with bean sprout, soft boiled egg, pork, dry shrimp, roasted peanuts, cucumber, long bean, pineapple and cucumber pickles with sweet & sour Khmer dressing

ឆាកង្កែបតៅហ៊ូ

Stir-fried Tofu with Frog Legs  $9.50+
Stir-fried frog legs with soft tofu marinated with oyster sauce,​garlic and spring onion

ឆាការីគ្រឿងសមុទ្រ ឬ សាច់ត្រី

Stir-fried Curry with Choice of Seafood or Fish $10.50+

Squid and prawns or fish, green and red capsicum, shallots,​coconut cream, oyster sauce, fish sauce, garlic, kinchay leaf,​ chili paste and tamarind juice

មាន់ដុតទឹកឃ្មុំ

Roasted Khmer Chicken   $14.50+

Roasted free-range Khmer chicken, Khmer spices, spinach, morning glory, served with black pepper lime sauce and sweet & sour chili sauce

ឆាសាច់ជ្រូក ឬ សាច់មាន់ម្រះព្រៅ

Stir-fried Chicken or Pork with Hot Basil   $9.50+
Stir-fried minced chicken or pork with long bean, hot basil, oyster sauce and garlic

ឆាមាន់គល់ស្លឹកគ្រៃ

Stir-fried Chicken with Lemongrass  $8.70+
Stir-fried free-range Khmer chicken with lemongrass, hot basil, onion, red bell pepper, oyster sauce, garlic and fish sauce

ឆាជូអែម (សាច់មាន់ ឬ សាច់ជ្រូក)

Stir-fried Sweet and Sour (Chicken or Pork)  $8.50+
Stir-fried free-range Khmer chicken or pork with pineapple, red tomato, onion, spring onion, green capsicum, oyster sauce, garlic and tomato ketchup

បាយឆា គ្រឿងសមុទ្រ, សាច់គោ, សាច់មាន់, សាច់ជ្រូក

Fried Rice with Choice of Seafood, Beef, Chicken or Pork  $8.00+

Fried jasmine rice with your choice of meat (seafood-beef-chicken-pork), egg, kale, garlic, black pepper, spring onion, soy sauce and sweet chili sauce

ឡុកឡាក់សាច់គោ

Beef Lok Lak  $11.50+
Local free-range beef tenderloin, marinated in oyster sauce, garlic, black pepper with pepper lime sauce, tomato, onion and lettuce

ឆាត្រប់សាច់ជ្រូក

Stir-fried Eggplant with Pork  $9.50+
Stir-fried eggplant with pork, soy sauce, Hoisin sauce, oyster sauce and garlic

ឆាសាច់មាន់ ឬ សាច់ជ្រូកគ្រាប់ស្វាយចន្ទី

Stir-Fried chicken/pork with cashew nuts   $9.50+
Stir-fried chicken or pork with cashew nuts, onion,​pineapple, oyster sauce, ketchup and spring onion

អាម៉ុកត្រីអណ្តែង

Fish Amok   $10.50+
Traditional Khmer Amok paste with coconut cream,​ river catfish and green “noni” leaf

ការីខ្មែរ

Provincial Style Cambodian Curry  $10.00+
Free-range chicken, slow cooked with minced pork and fish, potato, onion, carrot, long bean, curry paste, coconut milk, served with Khmer rice noodle

ស្ងោជ្រក់សាច់មាន់ជាមួយត្រយ៉ូងចេក

Chicken​ Sour Soup with Banana Blossom  $9.50+

Free-range bon-in chicken, banana blossom, lemongrass, galangal, lime leaf, lemon, spring onion, basil and fish sauce

សម្លប្រហើត្រីរ៉ស់បុក

‘Samlor Praheu’ River Fish Soup with Vegetables  $9.50+
Pounded river fish, green leaves, pumpkin sprig and flower,​bamboo shoot, mushroom, luffa gourd, taro, curry paste and fish sauce

សម្លម្ជូរសាច់គោអង្ក្រង

Beef and Red Tree Ants Sour Soup  $9.50+
Local beef, red tree ants, coconut milk, chili paste, water parsley, Khmer spices, fish sauce, tamarind juice, galangal, red long chili and hot basil

សម្លម្ជូរ

Sweet and Sour Soup  $9.50+
River fish fillet, winter melon, lotus root, pineapple, red tomato, bean sprout, lady finger, fish sauce, tamarind juice, basil, Khmer herbs and deep-fried garlic

សម្លម្ជូរព្រៃត្រីសណ្តាយ

Jungle Sour Soup with Sandai Fish  $12.50+

Bone-in Sandai fish, curry paste, sour Krasang fruit, fresh coconut milk, morning glory and hot basil

មាន់ចំហុយស្លឹកតើយ

Chicken Provincial with Pandan Leaf  $14.50+
Steamed free-range chicken, pandan leaf with garlic, ​ginger and sour soy sauce

សាច់គោអាំង ប្រហុកអង្ក្រង

Grilled Local Beef Sirloin with Red Tree Ants Prahok Sauce  $16.50+

Grilled beef sirloin and steamed cow tongue, stripe,​ stripe stomach, mixed herbs, water parsley, banana blossom, mustard greens, banana stem, vegetables crudites with lemongrass Prahok sauce and red tree ants Prahok

ប្រហុកខ្ទិះ

Prahok Ktish  $10.50+
A Khmer delicacy of fermented fish, minced pork and thinly sliced river fish braised in coconut cream with wild eggplant and sautéed mixed vegetables

ឆាប្រហុកគ្រឿងជាមួយសាច់ជ្រូក

Pork Delicacy  $10.50+
Minced pork, Khmer fermented fish, coconut cream, tamarind, sour Krasang fruit, kaffir lime leaf, galangal, Khmer spices and sautéed mixed vegetables

បុកត្រីអាំងជាមួយល្ង

Pounded Grilled Fish with Sesame  $10.50+
Grilled fish, sesame seed, garlic, lemon, Prahok, mustard greens, sautéed mixed vegetables and neem leaf

ត្រីសាល់ម៉ុនចៀន

Salmon Steak  $24.00+
Pan-fried salmon fillet, grilled capsicum, red onion, green bean, baby potato, grain mustard, aioli and passion white wine sauce

ទ្រូងទាចៀន

Duck Breast  $2២.00+
Crispy skin duck breast, gnocchi potato, abalone mushroom, balsamic reduction and honey orange mustard sauce

ឆ្អឹងជំនីចៀមជាប់សាច់

Lamb Chops  $33.00+
Roasted lamb chops, grilled long eggplant, baby carrot, asparagus, mash pumpkin with green peppercorn sauce

ច្រឡកក្នុងកូនគោ

Veal Tenderloin  $25.50+
Pan-fried veal tenderloin glazed root vegetables, spinach and mushroom ravioli with shallot red wine sauce

សាច់គោច្រឡកក្នុង

Local Beef Tenderloin  $22.00+
Pan-fried local beef tenderloin, glazed root vegetables, spinach and mushroom ravioli with shallot, red tree ant sauce

ឆាមីអ៊ីតាលីជាមួយគ្រឿងសមុទ្រ

Spaghetti Seafood  $14.50+
Spaghetti, prawns, calamari, mussels, tomato, basil, Parmesan cheese and homemade tomato sauce

នុយអ៊ីតាលីជាមួយសាច់ក្រកឆូរីហ្សូសូ

Penne with Chorizo Sausage  $10.80+
Penne with spicy Chorizo, salami, cherry tomato, basil, Parmesan cheese and homemade tomato sauce

មីអ៊ីតាលីប៉េសស្តូ

Linguine Pesto  $10.80+
Linguine with Parmesan cheese, olive oil, cream, shallot, garlic, cashew nuts, mushroom, basil and pesto sauce

ពោះតាន់ ម៉ាំឆៅ

Poh Tan Mamm Chao – $13.80+

Poh tan, mamm chao, crispy pork belly, cucumber,​carrot, green tomato, long bean, Saw leaf, fish mint,​basil, cabbage and water parsley

ណែមបន្លែបួស

Fresh Vegetable Spring Rolls  $6.90+
Lettuce, cucumber, mint, chive, mushroom, carrot, pineapple​ and basil wrapped in rice paper with peanut dipping soy sauce

ឆៃយ៉បន្លែបួស

Deep-fried Vegetable Spring Rolls  $6.90+
Mushroom, vermicelli, taro, carrot, yam bean wrapped in spring roll pastry with peanut dipping soy sauce

ឆាត្រប់ជាមួយតៅហ៊ូ

Eggplant and Tofu​    $7.90
Eggplant and tofu stir-fried with soy sauce, Hoisin sauce,​ sesame oil and garlic

បាយឆាម្នាស់

Fried Rice Pineapple  $6.50+
Fried jasmine rice with pineapple, egg, garlic, carrot, long bean, spring onion and soy sauce

បាយឆាបន្លែ

Vegetable Fried Rice $6.90+

Fried jasmine rice with vegetable, egg, garlic,

spring onion and soy sauce

ឆាក្រសាំងទាប

Stir-fried Shiny Bush  $5.80
Stir-fried shiny bush with garlic seasoning and lemon

ឆាននោង

Stir-fried Luffa Gourd​  $5.80
Stir-Fried luffa gourd with Hoisin-oyster sauce and garlic

ឆាត្រប់

Stir-fried Eggplant  $5.80
Stir-fried eggplant with Hoisin-oyster sauce, with garlic​ and sesame oil

ឆាផ្ទី

Stir-fried Spinach  $5.80
Stir-fried spinach with garlic, black pepper sauce and lemon

ឆាសណ្តែកគួរ

Stir-fried Long Bean  $5.60
Stir-fried green long bean with garlic, black pepper sauce

ឆាដើមខាត់ណា

Stir-fried Green Kale  $7.50
Stir-fried green kale with garlic, oyster sauce and sesame oil

ឆាត្រកួន

Stir-fried Morning Glory  $5.80
Stir-fried morning glory with oyster sauce and sweet chili sauce

ដំឡូងបារាំងបំពង

French Fries   $3.70+
Crispy fried potato and ketchup

ឆាកូនដំឡូងរ៉ូសម៉ារី

Sautéed Baby Potato  $3.70+
Golden pan-fried baby potato with ​crushed garlic and rosemary

ឆាផ្សិតគ្រប់មុខ

Sautéed Mixed Mushroom  $4.50+
Fresh and dried shitake, abalone mushroom and parsley

ដំឡូងកិន

Mashed Potato    $4.50+
Mashed potato with cream, nutmeg, butter

បាយស

Steamed Rice ​ $ 0.40

បាយដំណើបស្វាយទុំ​

Mango Sticky Rice  $5.80+
Mango, sticky rice, roasted yellow bean, longan, jackfruit,​ shredded young coconut with coconut-taro cream sauce

ចេកខ្ទិះជាមួយការ៉េមវ៉ាន់នីឡា

Chek-Ktish   $6.50+
A delicious Khmer dessert, ripe banana, roasted yellow bean, sago and sesame seed with vanilla ice cream

នំក្រម៉ៅថន ការ៉េមដូង​​

Khmer Delicacy $6.50+
Ripe banana wrapped in sticky rice ball, shredded young coconut, cashew nuts with coconut sorbet

នំចេកបុក

Nhom Chek​​​ Bok $6.50+
Perhaps the most widely loved and traditional of all, mashed banana, grounded sticky rice, coconut milk and white sesame seed with coconut sorbet

នំលម្អងចេក

Nhom Lom Orng Chek $6.50+
Grounded sticky rice, palm sugar, shredded young coconut with vanilla ice cream

នំចេកអាំង

Nhom Chek Ang​   $6.50+
Sticky rice, ripe banana, yellow bean and coconut wrapped in a banana leaf with coconut sorbet

ការ៉េម

Selection of Ice Creams and Sorbets   $2.50+
Ice Cream: vanilla and chocolate ice cream Sorbets: Coconut, strawberry, passion, and lime

នំពពារ

Nom Po Pea​   $6.50+

Sweet Po Pea Cambodian style wrapped with shredded young coconut,

sesame seed, crispy sugar, with coconut sorbet

ចេកអាំង

Grilled Banana​   $5.50+

Grilled banana Cambodian style

served with spring onion coconut cream sauce

vulkan vegas, vulkan casino, vulkan vegas casino, vulkan vegas login, vulkan vegas deutschland, vulkan vegas bonus code, vulkan vegas promo code, vulkan vegas österreich, vulkan vegas erfahrung, vulkan vegas bonus code 50 freispiele, 1win, 1 win, 1win az, 1win giriş, 1win aviator, 1 win az, 1win azerbaycan, 1win yukle, pin up, pinup, pin up casino, pin-up, pinup az, pin-up casino giriş, pin-up casino, pin-up kazino, pin up azerbaycan, pin up az, mostbet, mostbet uz, mostbet skachat, mostbet apk, mostbet uz kirish, mostbet online, mostbet casino, mostbet o'ynash, mostbet uz online, most bet, mostbet, mostbet az, mostbet giriş, mostbet yukle, mostbet indir, mostbet aviator, mostbet casino, mostbet azerbaycan, mostbet yükle, mostbet qeydiyyat
Scroll to Top